Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Sempozyum Yazım Kuralları

Bildirilerin başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış gerekir. Akademik, orijinal bilgiler veya yeni bir sentez ihtiva etmelidir. Bildirilerin yazım teknikleri aşağıda verilmiştir. Meslektaşlarımızın bu usullere uygun olarak bildirilerini hazırlamaları, sempozyum kitabının kısa zamanda yayınlanması bakımından önemlidir.

Yazım Teknikleri/Paper Guidelines

 1. Yazılar A4 boyutunda hazırlanır. Kenar boşlukları üstten 2,5 alttan 2,5, iç kenar 2,5, dış kenar 2,5 cm olacaktır. İlk sayfada üsten 2 cm. boşluk bırakılır. Writings should be in A4 size. Margins should be set for 2,5 cm at the top and bottom, 2,5 cm on the left and right. 2 cm margin should be set at the top in the first page.
 2. Yazılar Microsoft Word programında 11 punto Times karakteri ile tek satır aralıklı olarak yazılır. Özetler 10 punto, yazı içindeki tablolar, fotoğraflar ve şekil adları ile dipnotlar 9 punto ile yazılır. Kaynaklar listesi satır başlarında 1,0 cm boşluk bırakılarak asılı paragraflar halinde 10 punto ile yazılır. Writings should be written on PC by using Microsoft Word program, 11-point typeface Times New Roman font and one line height. Abstracts should be in 10-point typeface. Tables, pictures, figures and footnotes should be in 9-point typeface. The reference list should be written in hanging indents (1,0cm margin ahead) and 10 point typeface.
 3. Bildirinin başlığı ilk sayfanın başına kalın 14 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. Türkçe başlığın altına yabancı dilde başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Bildiri İngilizce ise İngilizce başlığın altına Türkçe başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki başlıklar öncesinde 12 punto sonrasında 6 punto boşluk bırakılır. The title of the paper must be written in 14 point with capital letters at the center. Beneath the Turkish title, foreign title is written, only the initial letters are capitalized. If the paper is in English, under the foreign title, Turkish title is written with initial letters capitalized. It should be 12 point spaces before a heading within the text and 6 point spaces after it.
 1. Başlıktan sonra 12 punto aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta (e.mail) adresi dipnot olarak belirtilir. Author’s name without academic title should be written after headline with 12- point space and centered on the page. Academic title, the institution and e-mail address should be indicated as footnote.
 1. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleşmiş ise kurumun adı ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilir. If the study carried out with the support of any institution, the institution’s name should be indicated as a footnote at the bottom of the first page.
 1. Yazar adından sonra 12 punto boşluk bırakılarak Türkçe ve İngilizce 150 kelimeyi geçmeyen özet yazılır ve yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerde belirtilir. An abstract in Turkish and English will be written after the author’s name with 12 point space and not exceeding 150 words, also the keywords which describe the main subject of the article will be stated in this abstract.
 1. Sayfa sınırlaması olmamakla birlikte bildiri; tablo, şekil ve fotoğraf ve kaynaklar dahil 20 sayfayı geçmemelidir. Bildirinin toplam boyutu 5 mb’ı aşmamalıdır. Although there is not a page limit; papers should not exceed 20 pages including table, figure, pictures and reference list. Total size of article should not exceed 5mb.
 1. Şekil, tablo ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanıp metin içinde ya da sonunda sayfa boyutlarını (14x20 cm.) aşmayacak şekilde yerleştirilir. Bildiride yer alan fotoğraf ve şekillerin çözünürlüğü düşük olmalıdır. Figures, tables and pictures should be prepared in digital and shown in the text or at the end of the page without exceeding page dimensions (14x20cm). Pictures and figures in the text should be in low resolution.
 1. Tablolar, şekiller ve varsa ekler içlerinde numaralanmalı ve başlık verilmelidir. Tables, figures and any appendices in the text should be numbered and entitled.
 1. Atıfta bulunulan kaynaklar metin içinde (APA tekniğiyle), yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir (Genç, 2000, s. 123). Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir. Sözel kaynaklar için de ilgili kurallara uyulur. Cited references in the text should be written according to APA style. Author’s surname, publication year and page number should be indicated in parenthesis. For example (Genç, 2000,123). Clarifications should be indicated as footnote at the bottom of the page. Same rules are valid for also verbal sources.
 1. Metin içinde değinilen bütün kaynaklar makalenin sonundaki kaynaklar bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kaynakların önüne sıra numarası konulmaz ve diğer bibliyografya kurallarına uyulur. All resources cited in the text should be alphabetized according to author’s surname in the reference list at the end of the paper. Rotation number should not be put in front of the references and other bibliography rules are valid.
Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce'dir.